NEDĚLNÍ STRÁNKA 35

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

17. září 2023 24. neděle v mezidobí35/ 2023
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje:
www.farnost-karlin.cz
Ne: 09.30 h;  18.30 h
St, Pá, a 1. So: 12.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně:
www.farnost-nabalkane.cz
Ne: 11.00 h
St: 17.30 h; (kromě prázdnin)
So: 18.30 h (s nedělní platností)

Z nedělní liturgie:

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

1. čtení: Sir 27, 33-28, 9

Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný člověk je chová v srdci. Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit. Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá uzdravení? S člověkem sobě rovným nemá slitování, ale za své hříchy prosí?

Odpověď k žalmu:

Hospodin je milosrdný a milostivý.

2. čtení: Řím 14, 7-9

Svatý Pavel píše: „Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými.

Evangelium: Mt 18, 21-35

Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a pověděli to všechno svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?

Svátky v týdnu

úterý      19. záříSv. Januárius
středa    20. zářísv. Ondřej, Pavel a druhové
čtvrtek   21. zářísvátek sv. Matouše
sobota    23. zářísv. Pio z Pietralciny
neděle   24. září25. neděle v mezidobí
  

Uvedení komunity Comunione e liberazione
do farnosti sv. Cyrila a Metoděje

bude v karlínském kostele v neděli 24. září v 09.30 hod. při ranní mši svaté

Výuka náboženství

Datum zahájení a termíny výuky náboženství budou upřesněny. Výuka bude pravděpodobně opět v pátek odpoledne. Prosíme rodiče, aby hlásili své děti do výuky v sakristii.

Papež: Pomluvy jsou mor, nikdy nepomohou ke zlepšení (10. 9. 2023)

              Když se bratr ve víře dopustí chyby vůči tobě, ty mu bez zášti pomoz, naprav ho. Pomáhejte tím, že opravujete.

              Bohužel však první, co se kolem těch, kdo se proviní, často vytvoří, jsou pomluvy, při nichž se o provinění dozvídají všichni, i s podrobnostmi, kromě dotyčného! To není správné, bratři a sestry. Neunavuje mě opakovat, že pomluvy jsou pohromou pro život jednotlivců i společenství, protože přinášejí rozdělení, nikdy nepomáhají k růstu. Velký duchovní učitel, svatý Bernard, říkával, že neplodná zvědavost a povrchní slova jsou prvními stupni na žebříku pýchy, která nevede vzhůru, ale dolů a sráží člověka k záhubě a zkáze.

              Ježíš nás naproti tomu učí chovat se jinak. Zde je to, co říká dnes: „Dopustí-li se tvůj bratr hříchu proti tobě, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima“, promluvte s ním spravedlivě, abyste mu pomohli pochopit, kde dělá chybu. A dělejte to pro jeho dobro, překonejte stud a najděte odvahu, která spočívá v tom, že se mu nebudete posmívat, ale řeknete mu věci do očí s mírností, laskavostí.

              Co když to stále nechápe? Pak, říká Ježíš, zapojte komunitu. Ale zde opět upřesněme: neznamená to pranýřovat člověka, veřejně ho zostudit, to ne, ale spíše sjednotit úsilí všech, aby mu pomohli se změnit. Ukazovat na lidi prstem není dobré, ve skutečnosti to provinilci často ztěžuje uznat svou chybu. Společenství mu spíše musí dát pocítit, že chybu odsuzuje, ale je mu nablízku modlitbou a náklonností a je vždy připraveno nabídnout nový začátek.

              Ptáme se tedy sami sebe: Jak mám jednat s těmi, kdo se dopouštějí chyb proti mně? Držím to v sobě a hromadím v sobě zášť? „Zaplatíš za to“: toto slovo, které tak často přichází… Dělám si z toho důvod, aby se o tom mluvilo za jeho zády? „Víš, co tenhle udělal?“ Bla, bla… to žvanění….. Nebo jsem statečný a zkusím si s ním/s ní promluvit? Modlím se za něj/za ni, prosím o pomoc, abych konal dobro?

              Kéž nám Maria, která nepřestala milovat, i když slyšela, jak lidé odsuzují jejího Syna, pomůže, abychom vždy hledali cestu dobra.   


Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.