NEDĚLNÍ STRÁNKA 34

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

27. srpna 2023 21. neděle v mezidobí     34/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; —, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin)So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.

1. čtení: Iz 22, 19-23

Proroctví Izaiáše o budoucím Mesiáši (Ježíši Kristu).

Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu, když otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře.

Odpověď k žalmu:

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

2. čtení: Řím 11, 33-36

Svatý Pavel píše: ”Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky!”

                Evangelium: Mt 16, 13-20

Ježíš mu (Petrovi) na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“

Svátky v týdnu

pondělí – 28. srpnasv. Augustina, biskupa a učitele církve (354-430)
úterý   –   29. srpnaUmučení sv. Jana Křtitele
pátek  –   1. záříPrvní pátek v měsíci

Změna ve vedení farnosti

                K 31. 8. 2023 jsem byl uvolněn z funkce faráře v Karlíně a administrátora Na Balkáně. Děkuji za vše a prosím o odpuštění chyb.

                Štafetu přebírají kněží z komunity Comunione e liberazione.

                Přeji mnoho darů Ducha Svatého.

Prosba o pomoc při dofinancování opravy části střechy Farního domu.

                Po 22 letech jsme museli kvůli zatékání opravit část střechy včetně vnitřních podhledů. Bylo to nasáklé vodou. Náklady cca 700 tisíc Kč.

                Potřebovali bychom cca 180.000 Kč. Děkuji za štědrou pomoc.

                Číslo účtu farnosti 100 61 52 64 / 2250. Děkuji.

Papež František  – 23. 8. 2023

                Dnes se podíváme do Ameriky. Zde má evangelizace stále živý zdroj: Guadalupe. Je to živý pramen. Mexičané mají štěstí! Evangelium tam samozřejmě přišlo už před těmito zjeveními, ale bohužel ho provázely i světské zájmy. Místo cesty inkulturace se příliš často šlo cestou ukvapeného přesazování a vnucování předem daných modelů – například evropských -, což znevažovalo původní obyvatelstvo. Naproti tomu Panna Maria Guadalupská se zjevuje oblečená v oděvu domorodců, mluví jejich jazykem, přijímá a miluje místní kulturu: Maria je Matka a pod jejím pláštěm najde místo každé dítě. V ní se Bůh stal tělem a skrze Marii se nadále vtěluje do života národů. Panna Maria totiž hlásá Boha v tom nejvhodnějším jazyce, totiž v jazyce mateřském. A také k nám Panna Maria promlouvá mateřským jazykem, tím, kterému dobře rozumíme.

                Zastavme se tedy u svědectví sv. Juana Diega, který je poslem, je to domorodec, který přijal Mariino zjevení: posel Panny Marie Guadalupské. Byl to pokorný člověk, domorodec z lidu: spočinul na něm pohled Boha, který rád koná zázraky skrze maličké. V prosinci 1531 mu bylo asi 55 let. Na cestě spatří na kopci Matku Boží, která ho něžně oslovuje           

                Povzbuzen Panno Marií se Juan Diego vrací k biskupovi, který ho žádá o znamení. Panna Maria mu ho slibuje a utěšuje ho těmito slovy: „Ať se tvá tvář, tvé srdce netrápí: […] Nejsem tu snad já, která jsem tvá matka?“  Je to krásné, tohle, Panna Maria mnohokrát, když jsme v opuštěnosti, ve smutku, v těžkostech, říká i nám, v našem srdci: „Copak tu nestojím já, která jsem tvá matka?“. Vždycky je nám nablízku, aby nás utěšila a dala nám sílu jít dál.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.