NEDĚLNÍ STRÁNKA 33

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

20. srpna 2023 20. neděle v mezidobí     33/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; —, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin)So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby.

  1. čtení: Iz 56, 1. 6-7

Toto praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří lnou k Hospodinu, kteří mu slouží a milují jeho jméno, jsou jeho služebníky, všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby.

                Odpověď k žalmu:

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

  • čtení: Řím 11, 13-15. 29-32

Svatý Pavel píše: „To, že byli vyloučení (Židé), přineslo světu smíření (s Bohem). Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých!“

                Evangelium: Mt 15, 21-28

Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se ti, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

Svátky v týdnu

pondělí – 21. srpnasv. Pia X., papeže (1835-1914)
úterý –     22. srpnaPanny Marie Královny
středa –  23. srpnasv. Růženy z Limy, panny (1586-1617)
čtvrtek – 24. srpnasv. Bartoloměje, apoštola
Neděle – 27. srpna21. neděle v mezidobí – sv. Moniky

Papež František O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie – 15. 8. 2023

                Dnes, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, rozjímáme o jejím vzestupu s tělem i duší do nebeské slávy. Dnešní evangelium nám ji také představuje, jak vystupuje, ale tentokrát do „hornatého kraje“ (Lk 1,39); a vystupuje proč? Aby pomohla své sestřenici Alžbětě – a tam pronáší radostný chvalozpěv Magnificat. Maria stoupá vzhůru a Boží slovo nám odhaluje, co ji charakterizuje, když stoupá vzhůru. Co ji tedy charakterizuje? Služba bližnímu a chvála Boha. Obojí. Maria je ženou služby bližnímu a Maria je ženou, která chválí Boha. Evangelista Lukáš navíc vypráví o Kristově vlastním životě jako o výstupu vzhůru, tedy směrem k Jeruzalému, k místu darování sebe sama na kříži, a zároveň popisuje i Mariinu cestu. Ježíš a Maria zkrátka putují stejnou cestou: jako dva životy, které stoupají vzhůru, oslavují Boha a slouží svým bratřím a sestrám. Ježíš jako Vykupitel, člověk, který dává svůj život za nás, za naše ospravedlnění; Maria jako služebnice, která jde sloužit: dva životy, které překonávají smrt a znovu povstávají; dva životy, jejichž tajemstvím je služba a chvála. Zaměřme se na tyto dva aspekty: službu a chválu.

                Služba je, když jdeme dolů, abychom sloužili bratřím, kteří jdou nahoru: je to láska, která povznáší život. Jdeme sloužit svým bratřím a sestrám a s touto službou stoupáme vzhůru. Služba však není snadná: Panna Maria, která právě počala, urazí z Nazareta téměř 150 kilometrů, aby se dostala do Alžbětina domu. Pomáhat nás všechny něco stojí! Pomáhat totiž vždy něco stojí! Vždy to zakoušíme v únavě, trpělivosti a starostech, které s sebou péče o druhé nese. Myslíme například na kilometry, které denně urazí tolik lidí, aby se dostali do práce a z práce a vykonali mnoho úkolů ve prospěch druhých; myslíme na obětování času a spánku pro péči o kojence nebo staršího člověka; a na závazek sloužit těm, kteří nemají co vracet, v církvi i v dobrovolné práci. Já dobrovolnictví obdivuji. Je to únavné, ale je to stoupání vzhůru, je to nabývání nebe! To je pravá služba.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.