z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

23. dubna 2023 3. neděle velikonoční sv. Vojtěch    17/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

1. čtení: Sk 2, 14.22-28

Proto se raduje mé srdce a můj jazyk jásá. Ano i mé tělo odpočine v naději, neboť nevydáš mě podsvětí napospas, nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení.

Odpověď k žalmu:
Aleluja. (Chvalme Pána)

2. čtení: 1 Petr 1, 17-21

On (Kristus, Neposkvrněný Beránek) byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale pro vás se objevil (teď) na konci časů. Skrze něho jste uvěřili v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých

Evangelium: Lk 24, 13-35

Ale (dva učedníci na Ježíše naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho.

Svátky v týdnu

pondělí – 24. dubnasv. Jiří, mučedníka (+304)
úterý     – 25. dubnasv. Marka, evangelisty
pátek  –   28. dubnasv. Ludvíka M. Grigniona, kněze (1673-1716)
sobota  – 29. dubnasv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy (1347-1380)

Sv. Vojtěch (956 – 997)

            Pocházel z českého knížecího rodu Slavníkovců. Narodil se kolem roku 956 na hradě Libici.

            Devět let (972-981) strávil v Magdeburku v blízkosti arcibiskupa Adalberta, který mu při biřmování dal své jméno.

            Roku 981 přijal kněžské svěcení z rukou prvního pražského biskupa Dětmara a po jeho smrti nastoupil na jeho místo (983).

            Do jeho diecéze patřilo kromě Čech a Moravy také Slezsko, část jižního Polska a dnešního Slovenska.

            Horlivě usiloval o odstranění různých dobových zlořádů, a tím proti sobě poštval část kléru a některé mocné šlechtice. Proto požádal, aby byl zproštěn úřadu a vstoupil v Římě do benediktinského kláštera (990).             Na přání papeže se vrátil do Prahy (992) a založil benediktinský klášter v Břevnově.

            Při návratu z druhého pobytu v Římě dostal zprávu o vyvraždění svého rodu (995) a odešel hlásat evangelium pohanským Prusům (996).         Jeho misionářská činnost však skončila hned na samém začátku: sedm Prusů ho 23. IV. 997 probodlo svými oštěpy. Z Hnězdna, kde byl pohřben, byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Prahy (1039).

Biskupem buď nám, Vojtěše,

dál ve svých následnících,

všem klesajícím k útěše,

k slávě všech bojujících!

Pros, aby česká zem

vždy žila odkazem

tvé pravdy Bohem dané.    

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.