NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

22. ledna 2023 3. neděle v mezidobí      Neděle Božího Slova  04/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek.

                1. čtení: Iz  8, 23b 9, 3

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vychází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost.

                Odpověď k žalmu:

Hospodin je mé světlo a má spása.

                2. čtení: 1 Kor 1,10-13.17

Svatý Pavel píše: „Napomínám vás, (bratři a sestry), jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte.“

                Evangelium:  Mt 4, 12-23

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše:

”Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.”

Svátky v týdnu

úterý –  24. lednasv. Františka Sáleského, biskupa a uč. C. (1567-1622)
středa – 25. lednaObrácení sv. Pavla, apoštola
čtvrtek – 26. lednasv. Timoteje a Tita, biskupů
pátek –   27. lednasv. Anděly Mericiové, panny (1474-1540)
sobota – 28. lednasv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. Církve (1225-1274)

Sbírka na podporu Biblického apoštolátu

            se koná tuto neděli 22. 1. 2023 – formou složenek.

16. výročí nebeských narozenin P. Františka Kohlíčka (29. 1. 2007)

Neděle Božího Slova

            … 3. neděle liturgického mezidobí má být ve všeobecné církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a rozvažování nad ním“.

jejím cílem je povzbudit všechny věřící, aby Bible nebyla jednou z mnoha knížek v zaprášené domácí knihovně, nýbrž Slovem, jež probouzí naše svědomí.

            Papež František výslovně říká, že den věnovaný Bibli nemá být jednou za rok, nýbrž slaví se jednou s celoroční platností, abychom získali důvěrnější vztah k posvátným textům.

            Zde se totiž dotýkáme velice smutného bodu – naprostá většina našich věřících Písmo nezná a naslouchá mu jedině v neděli.

            Bible je sice nejrozšířenější kniha, ale také nejvíce pokrytá prachem, protože ji nikdo nebere do rukou.

            František nás tímto listem vyzývá, abychom naopak Boží slovo co možná nejvíce a každodenně drželi v rukou a učinili z něj svou modlitbu.  Schopnost naslouchat Božímu slovu v nás probouzí vnímavost vůči krajním životním situacím, které označujeme za existenciální periferie a s nimiž se denně setkáváme.“

Společenský večer a ples Charity

            se bude konat v sobotu 18. února 2023 od 18 hod v Hotelu

Belvedere, M. Horákové 19, Praha 7. Cena vstupenky 350 Kč.

Kontakt: ples@praha.charita.cz

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.