Nedělní stránka

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

15. ledna 2023 2. neděle v mezidobí  03/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.

1. čtení: Iz 49, 3. 5-6

Hospodin slíbil Izaiášovi: „Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“

                Odpověď k žalmu:

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

                2. čtení: 1 Kor 1, 1-3

Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista; a bratr Sosthenes členům církevní obce Boží v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, Pána svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

                Evangelium: Jan 1, 29-34

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu.“

Svátky v týdnu

úterý –   17. lednasv. Antonína, opata (250-356)
středa – 18. lednaPanny Marie, Matky jednoty křesťanů Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
sobota –  21. lednasv. Anežky Římské, panny a mučednice (3.-4. st.)
Neděle – 22. ledna3. neděle v mezidobí Neděle Božího Slova – sbírka na Biblické dílo

Ekumenická pobožnost v kostele sv. Vojtěcha P 3 – Na Balkáně

            se bude konat ve středu 18. 1. 2023 od 17.30 h.

Biblické úvahy a modlitby pro ekumenickou bohoslužbu

            1. den: Naučit se dělat, co je správné

Iz 1,12–18: Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku,

dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Luk: 10,25–36 Zeptal se Ježíše: „A kdo je můj bližní?“

            Zamyšlení

            Izajáš upozorňuje na Boží požadavek: aby Juda nejen konal spravedlnost, ale také si osvojil zásadu vždy jednat správně. Bůh chce, abychom nejen pečovali o sirotky a vdovy, ale také abychom pro ně a pro každého, kdo je společností odsunut na okraj, dělali to, co je správné a dobré.

            Hebrejský výraz pro dobro zní tóv a znamená také „být radostný, veselý, příjemný, konat dobro, dělat něco krásného“.

            Být křesťanem znamená být učedníkem. Všichni křesťané se staví pod Boží slovo a společně se učí, co je to konat dobro a kdo tento projev solidarity potřebuje.

            Protože společnost je stále lhostejnější k potřebám druhých, musíme se jako Boží děti učit zastávat se svých utlačovaných bratří a sester, když budeme mluvit pravdu směrem k moci, a bude-li to nutné, také se jich zastávat, aby mohli žít v míru a spravedlnosti. Tak budeme vždy jednat správně!

            Náš závazek vymýtit hřích rasismu a uzdravit se z něj vyžaduje, abychom byli připraveni a ochotni žít ve vztahu se svými sestrami a bratry křesťany.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.