NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

2. října 2022 27. neděle v mezidobí38/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (od 5. 10. 2022), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.

                1. čtení:  Hab 1, 2-3; 2, 2-4

Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, – ty však neslyšíš; křičím k tobě: “Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Mám se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozléhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl: …

                Odpověď k žalmu:

Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá.

                2. čtení:  2 Tim 1, 6-8. 13-14

Sv. Pavel píše Timotejovi: „Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani se nestyď za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia.“

                Evangelium:  Lk 17, 5-10

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“

Svátky v týdnu

úterý –   4. říjnasv. Františka z Assisi (1182-1226)
středa – 5. říjnasv. Faustiny Kowalské, panny (1905-1938)
pátek –  7. říjnaPanny Marie Růžencové

Večery s generálním vikářem o ekonomice pražské arcidiecéze

                Srdečně zveme kněze, jáhny a členy ekonomických rad farností na diskusní večery s generálním vikářem Mons. Janem Balíkem, které se zaměří na ekonomiku arcidiecéze, tedy i farností. Během večera bude generální vikář prezentovat základní kroky, které dělá pražská arcidiecéze pro svůj udržitelný rozvoj.     V programu bude dostatek času pro otázky přítomných. Na setkání je třeba se přihlásit.

Je možné si vybrat jeden z termínů: 10.10., 11.10., 19.10., 26.10. vždy od 18 h.

Papež František O rozlišování – Důvěrný vztah s Pánem. (úryvek)

                Rozlišování vyžaduje, abychom prodlévali v prostředí a stavu modlitby.

                Modlitba je při duchovním rozlišování nepostradatelnou pomocí, neboť nám umožňuje, abychom se k Bohu obraceli v prostotě a důvěrnosti, jako se rozmlouvá s přítelem.

                Pravá modlitba spočívá v důvěrnosti a spoléhání na Boha, nikoli v papouškování, mechanickém odříkávání modlitbiček. Pravá modlitba tkví v bezprostředním a citovém vztahu k Pánu. Tato důvěrnost překonává obavy a pochybnosti nad tím, že by snad Jeho vůle neprospívala našemu dobru, což je pokušení, které nám leckdy prochází myslí, zneklidňuje srdce, vnáší do něj nejistotu anebo také trpkost.

                Je význačné, že první zázrak, který Ježíš koná v Markově evangeliu, je exorcismus (srov. 1, 21-28). V synagoze v Kafarnau Ježíš vymítá nečistého ducha z posedlého člověka, a tak jej vysvobozuje z klamné představy o Bohu, kterou nám satan vnuká již od počátku – totiž obrazu Boha, který si nepřeje naše štěstí. Onen posedlý z evangelního úryvku ví, že Ježíš je Bůh, avšak nepřivádí ho to k víře v Boha, naopak křičí: „Přišel jsi nás zahubit?“ (verš 24).

                Mnozí lidé, včetně křesťanů, si myslí totéž: Ježíš by snad mohl být Božím Synem; nicméně pochybují o tom, že by chtěl naše štěstí. Naopak, někteří lidé se obávají, že pokud vezmeme Jeho pozvání vážně, zničíme si život a umrtvíme svá nejmocnější přání a touhy. Domněnky o tom, že Bůh žádá příliš, strach z těchto přemrštěných nároků a představy, že nás nemá opravdu rád, občas prorážejí naším nitrem.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.