NEDĚLNÍ STRÁNKA – z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

14. srpna 2022 20. neděle v mezidobí31/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby.

                1. čtení:  Jer 38, 4–6. 8-9

Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: „Můj pane, králi, tito muži se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho vsadili do cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě už není chléb.“ Tu rozkázal král Etiopanu Ebedmelechovi: „Vezmi s sebou odtud tři muže a vytáhni proroka z cisterny, dřív než umře.“

                Odpověď k žalmu:

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.

                2. čtení:  Žid 12, 1 – 4

Svatý Pavel píše: „Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě nekladli odpor až do krve.“

                Evangelium:  Lk 12, 49 – 53

Ježíš řekl: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán.“

Svátky v týdnu

pondělí – 15. srpnaSlavnost Nanebevzetí Panny Marie
úterý –    16. srpnasv. Štěpána Uherského (969-1038)

Papež František: Odcházím vám připravit místo“ – 10. 8. 2022

Stáří jako čas vciťující se do završení (Jan 14,1-3)

                „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já“.

                Naše pozemské bytí je časem, který nás uvádí do života. Je to život, avšak život uvádějící do životní plnosti, která se uskutečňuje výlučně v Bohu.

                Od samého začátku nás poznamenává nedokončenost, kterou si uchováváme až do konce. Stáří již natrvalo poznalo smysl času a prostorového omezení místa, v němž prožíváme svou iniciaci.

                Z toho důvodu jsou staří lidé moudří a věrohodní, když vybízejí k radosti nad míjením času, který nepředstavuje hrozbu, ale příslib. Stáří je ušlechtilé a nepotřebuje líčidel, aby tuto velkomyslnost projevilo.

Stáří je věrohodné, když zve k radosti nad plynutím času. Ubíhající čas není hrozbou, nýbrž příslibem. Stáří, které opětovně dospívá k hlubokému pohledu víry, není ze své povahy konzervativní, jak se o něm říká! Boží svět je nekonečným prostorem, nezatíženým tokem času. Při poslední večeři se Ježíš vcítil do tohoto cíle právě tehdy, když pravil učedníkům: „Od této chvíle už nikdy nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít s vámi v království svého Otce.“ V našich kázáních totiž ráj oprávněně popisujeme jako plnost blaženosti, světla a lásky, ale možná mu poněkud chybí život. Ježíš v podobenstvích hovořil o Božím království a zahrnoval do něj více života. My už toho nejsme schopni, nemluvíme o životě, který pokračuje.

                Když se stáří prožívá v očekávání Pána, může se stát hotovou „apologií“ víry, která přede všemi obhajuje důvody naší naděje. Stáří totiž ozřejmuje Ježíšův příslib tím, že se upíná ke svatému městu, o němž hovoří Kniha Zjevení.

                Stáří je nejvhodnějším životním údobím k tomu, abychom šířili radostnou zvěst o životě, který nás uvádí ke konečnému naplnění. Staří lidé jsou příslibem, svědčí o tomto příslibu.

                A to nejlepší teprve přijde. A to nejlepší teprve přijde: zní to jako poselství věřícího starce či stařenky: to nejlepší teprve přijde. Kéž nám Bůh všem dopřeje takové stáří, které by toho bylo schopno!

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.