NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

21. srpna 2022 21. neděle v mezidobí32/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 20.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.

                1. čtení:  Iz 66, 18-21

Znám jejich skutky a jejich myšlenky. Přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udělám na nich znamení a pošlu některé z těch, kdo se zachrání, k národům Taršíše, Putu, Ludu, Mešechu, Rošu, Tubalu, Javanu, k dálným ostrovům, které o mně neslyšely mluvit a neviděly mou
slávu.

                Odpověď k žalmu:

Budete mými svědky až na konec země.

             2. čtení:  Žid 12, 5-7.11-13

Pustili jste z hlavy, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: ‚Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá. ‚ … Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena.

                Evangelium:  Lk 13, 22-30

Ježíš řekl: „Přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“

Svátky v týdnu

pondělí  22. srpnaPanny Marie Královny
úterý      23. srpnasv. Růženy z Limy, panny (1586-1617)
středa    24. srpnasv. Bartoloměje, apoštola
sobota   27. srpnasv. Moniky (332-387)

Papež František: Stáří ujišťuje život o jeho určení, které již nezná smrt.  (17)

                Svědectví starých lidí je pro děti věrohodné. Mladí a dospělí nejsou schopni toto svědectví naplnit takovou ryzostí, něhou a vroucností, jako to mohou učinit staří, prarodiče. Když stařec odkládá veškeré roztrpčení nad odcházejícím žitím a žehná životu, který mu přichází v ústrety, je neodolatelný. Nezahořkl, protože čas pomíjí a on odchází, avšak překypuje radostí dobrého vína, které léty dozrálo. Svědectví starých lidí propojuje různá životní údobí a časové dimenze – minulost, přítomnost a budoucnost – neboť starci ztělesňují nejenom paměť, ale též přítomnost a příslib. Je bolestné a škodlivé, když se životní období vnímají odděleně, ve vztahu vzájemné soutěživosti, kdy se jedno snaží žít na úkor druhého. To není dobré. Lidstvo je staré, prastaré, jestliže je poměřujeme chronologickým časem. Ovšem Boží Syn, narozený z ženy, je První i Poslední každého času. To znamená, že neupustí nikoho ze svého věčného tvoření, nádherné síly a láskyplné blízkosti.

                Spojenectví mezi starci a dětmi – a zdůrazňuji slovo spojenectví – zachrání lidskou rodinu. Budoucnost je tam, kde děti a mladí lidé hovoří se starými, pokud tento dialog chybí, budoucnost je nejasná.

                Spojenectví mezi starci a dětmi zachrání lidskou rodinu. Mohli bychom, prosím pěkně, dětem, které se musí naučit zrození, navrátit vlídné svědectví starých lidí, kteří ovládli moudrost umírání? Dostane se tomuto lidstvu, které se navzdory veškerému svému pokroku jeví jako včera narozený adolescent, milosti stáří, pevně upřeného k obzoru našeho cíle?

                Smrt je zajisté pro všechny z nás náročným životním přechodem: všichni se tam musíme odebrat, ale není to snadné. Avšak je také přechodem, který uzavírá čas nejistoty a odhazuje hodinky, neboť zde začíná to krásné ze života, co už nepomíjí. Odvíjí se však od moudrosti onoho starého muže či ženy, kteří jsou schopni předat štafetový kolík mladým. Pomysleme na dialog, spojenectví kmetů a dětí, starých a mladých, a snažme se nepřetnout tyto vazby.

                Kéž mají staří lidé radost z toho, že mohou promlouvat k mladým, vyjádřit se před nimi, a kéž mladí vyhledávají staré, aby od nich načerpali životní
moudrost.        17. 8. 2022

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.