23. ledna 2022 3. neděle v mezidobí –      Neděle Božího Slova

Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek.

                1. čtení: Neh 8, 2-4a.5-6.8-10

Prorok Ezdráš řekl lidu: “Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla.”

                Odpověď k žalmu:

Vstupte před Hospodina s jásotem.

                2. čtení: 1 Kor 12, 12-30

Svatý Pavel píše: „Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky…“

                Evangelium: Lk 1, 1-4a; 4,14-21

Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Teofile, uspořádaně vypíšu; aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen.

Svátky v týdnu

pondělí  24. lednasv. Františka Sáleského, biskupa a uč. C. (1567-1622)
úterý      25. lednaObrácení sv. Pavla, apoštola
středa    26. lednasv. Timoteje a Tita, biskupů
čtvrtek   27. lednasv. Anděly Mericiové, panny (1474-1540)
pátek     28. lednasv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. Církve (1225-1274)

Poděkování dárcům – pozemek pod kostelem Na Balkáně

            Za nás všechny, přítomné i budoucí, děkuji všem, kteří přispěli k zaplacení koupě pozemku pod kostelem sv. Vojtěcha Praze – Na Balkáně. A také těm, kteří přispěli modlitbou.

            Dobré dílo se podařilo.

            Samozřejmě děkujeme Pánu Bohu a celému Nebi. M. C.

Sbírka na podporu Biblického apoštolátu

                se koná tuto neděli 23. 1. 2022.

15. výročí nebeských narozenin P. Františka Kohlíčka (29. 1. 2007)

                si připomeneme v neděli 30. ledna v Karlíně při mši sv. v 09.30 hod.

Z listu papeže Františka k ustanovení neděle Božího slova

                „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu“ (Lk 24,45); jedno z posledních setkání zmrtvýchvstalého Pána před jeho nanebevstoupením. Ukázal se shromážděným učedníkům, lámal s nimi chléb a otevřel jejich mysl moudrosti Písma svatého. Ježíš odhaluje vystrašeným a zklamaným mužům smysl velikonočního tajemství: podle Otcova záměru od věčnosti musel trpět a pak vstát z mrtvých, aby přinesl obrácení a odpuštění hříchů (srov. Lk 24,26.46–47); slibuje jim dar Ducha Svatého, který jim dá sílu svědčit o tomto tajemství spásy.

                Vztah mezi Zmrtvýchvstalým, společenstvím věřících a Písmem svatým je pro naši identitu zcela zásadní. Písmo svaté nelze pochopit do hloubky bez Pána, který nás je učí poznávat. Stejně důležité je to i naopak: bez Písma svatého nedokážeme porozumět Ježíšovu

poslání a poslání jeho církve ve světě. Svatý Jeroným oprávněně konstatuje: „Neznalost Písma je neznalost Krista“.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.