30. ledna 2022 4. neděle v mezidobí

Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.

  1. čtení: Jer 1, 4-5. 17-19

Za krále Jošíjáha Hospodin mě oslovil: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, prorokem pro národy jsem tě ustanovil.“

                Odpověď k žalmu:

Ústa má zvěstují tvou spravedlnost.

                2. čtení: 1 Kor 12, 31-13, 13

Svatý Pavel píše: „Nyní poznávám věci jenom nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak Bůh poznává mne.

Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska.“

                Evangelium: Lk 4, 21-30

Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku.

Svátky v týdnu

pondělí 31. lednasv. Jana Boska, kněze (1815-1888)
středa     2. únoraUvedení Páně do chrámu – Hromnice Svatoblažejské požehnání
čtvrtek    3. únorasv. Blažeje, biskupa a mučedníka (4. stol.)
sobota    5. únorasv. Agáty, panny a mučednice (3. stol.)

Svatoblažejské požehnání

Na přímluvu svatého Blažeje ať nás Bůh chrání ode všeho zlého

a zachová ve zdraví duše i těla.

Ve jménu Otce i Syna † i Ducha svatého. Amen.

Žehnání svíček o svátku Uvedení Páně do chrámu

                Bože, zdroji a původce světla, tys dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se Spasitele všech lidí, spatřit světlo, které osvěcuje všechny národy.

                Prosíme tě, shlédni na svůj lid shromážděný k tvé oslavě, požehnej + tyto svíce a dej, ať chodíme ve světle tvých přikázání, abychom došli do světla nehasnoucího. Skrze Krista, našeho Pána.

Bůh dává rodičům sílu k doprovázení dětí v nesnázích. Papež František

                Mnohdy nás život staví před situace, kterým nerozumíme a které zdánlivě nemají řešení.

                Modlitba v těchto chvílích znamená, že necháváme na Pánu, aby nám ukázal, co máme dělat. Velmi často se totiž právě v modlitbě objeví intuice, naznačující, kde je východisko, jak situaci vyřešit.

                Drazí bratři a sestry, Pán nikdy nedovolí, aby se objevil problém, aniž by nám zároveň nedal pomoc, kterou potřebujeme k jeho řešení. Nehází nás samotné do pece, nebo mezi divoká zvířata.

                Když nám Pán nechá zahlédnout problém nebo ho před námi odhalí, dává nám vždycky zároveň intuici, pomoc, svoji přítomnost, naznačuje, jak z něho vyjít, jak situaci řešit. (26.1.2022)

První slova Bible (Gen 1, 1-3)

  1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
  2. Země však byla pustá a prázdná, temnota byla nad propastnou hlubinou a Boží dech vanul nad vodami.
  3. Tu Bůh řekl: „Buď světlo!“ A bylo světlo.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.