NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

18. června 2023 11. neděle v mezidobí    23/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.

                1. čtení: Ex 19,2-6a

Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: „… Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem.“

                Odpověď k žalmu:

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.

                2. čtení: Řím 5, 6-11

Svatý Pavel píše: „Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.“

                Evangelium: Mt 9, 36-10, 8

Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil.

Svátky v týdnu

pondělí 19. červnasv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa (1811-1860)
středa – 21. červnasv. Aloise Gonzagy, řeholníka (1568-1591);
čtvrtek – 22. červnasv. Jana Fishera, biskupa (1469-1535) a sv. Tomáše Mora (1478-1535), mučedníků
sobota – 24. červnaNarození sv. Jana Křtitele

Sv. Alois Gonzaga

            se narodil 9. března 1568 jako syn hraběte Ferdinanda z Gonzagy na zámku Castiglione u Mantovy v severní Itálii. Otec chtěl mít ze syna válečníka, matka ho vychovávala ve zbožnosti a bázni Boží. Ve věku deseti let složil Alois, jako páže u dvora ve Florencii, slib ustavičné čistoty.

            Silně ho ovlivnila osobnost milánského arcibiskupa, kardinála Karla Boromejského, od něhož přijal ve svých dvanácti letech první svaté přijímání, a zrálo v něm rozhodnutí vzdát se práv prvorozence na majetek ve prospěch svého bratra Rudolfa, zříci se celého dědictví a sloužit jen Bohu. Přes odpor svého otce vstoupil ve svých 17 letech (roku 1585) v Římě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a po dvou letech složil sliby. Všechno své další úsilí věnoval studiím a péči o těžce nemocné.

            Během těžké morové epidemie v Římě se Alois všemožně staral o nemocné, až se nakonec sám nakazil morem. V době jeho nemoci se o něho staral sv. Robert Bellarmin, který později dosvědčil jeho svatost. Alois zemřel 21. června 1591; bylo mu teprve 23 let. Jeho ostatky se nacházejí v kostele sv. Ignáce z Loyoly v Římě. Je patronem mládeže a studentstva, přímluvce při volbě povolání a pomocník proti očním chorobám a morové epidemii.

Voda ze střechy karlínského kostela – Prosba o pomoc

                Prosím o pomoc na zaplacení roční platby za vodné a vodu ze střechy kostela, tentokrát to je 61.067 Kč. (vodné 1.250 Kč, stočné 59.817 Kč.)

                Tento týden přišly tyto dary na účet: 1×10 tis., 2×5. tis.,2×2 tis., 2×1.tis, 2×700, 3×500, 1×300, 3×100 Kč,

celkem 29.500 Kč., Náš účet u Banka Creditas

č. 100 61 52 64 / 2250. Děkuji.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.