NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

4. června 2023 Nejsvětější Trojice    21/2023 
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.30 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; So: 18.30 h

Z nedělní liturgie:

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách.

1. čtení: Ex 34, 4b-6. 8-9

Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, (Mojžíš) se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno.

                Odpověď k žalmu:

Všechno, co žije, ať chválí Hospodina.

2. čtení: 2 Kor 13, 11-13

Svatý Pavel píše: „Žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi.“.

                Evangelium: Jan 3, 16-18

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.

Svátky v týdnu

pondělí – 5. červnasv. Bonifáce, biskupa a mučedníka (673-754)
úterý –     6. červnasv. Norberta, biskupa (1080-1134)
čtvrtek –  8. červnaSlavnost Těla a Krve Páně ve farnostech budeme slavit v neděli 11. června
sobota – 10. červnaVýročí posvěcení základního kamene – Karlín (1854)

Noc kostelů – Poděkování

Děkuji všem, kteří pomohli zajistit letošní průběh Noci kostelů. M. C.

Seslání Ducha Svatého – papež František 28. 5. 2023

Boží slovo nám ukazuje Ducha svatého v akci. Vidíme ho působit ve třech obdobách: ve světě, který stvořil, v Církvi a v našich srdcích.

                1. Duch svatý působí od samého počátku: „Sesíláš-li svého Ducha, jsou stvořeni,“ On je vlastně Duch Stvořitel: proto ho církev po staletí vzývá.

                Můžeme se však ptát: Co Duch dělá při stvoření světa? Jestliže vše pochází od Otce, jestliže je vše stvořeno skrze Syna, jaká je specifická role Ducha? Velký církevní otec, svatý Basil, napsal: „Pokusíte-li se odejmout Ducha ze stvoření, všechny věci se promíchají a jejich život se ukáže bez zákona, bez řádu“

                To je úloha Ducha: je to on, kdo na počátku a ve všech dobách uvádí stvořené skutečnosti z nepořádku do řádu, z rozptýlení do soudržnosti, ze zmatku do harmonie.

                2. V Církvi: O Letnicích totiž Duch svatý sestupuje v mnoha ohnivých jazycích: dává každému schopnost mluvit jinými jazyky a slyšet svůj jazyk, kterým mluví ostatní. Nevytváří tedy jeden jazyk pro všechny, nestírá rozdíly, kultury, ale vše harmonizuje, aniž by homogenizoval, aniž by uniformoval.          

                3. A konečně, Duch vytváří harmonii v našich srdcích. Vidíme to v evangeliu, kde Ježíš o velikonočním večeru dechne na učedníky a říká: „Přijměte Ducha svatého“ Dává ho s přesným cílem: odpustit hříchy, to znamená smířit duše, harmonizovat srdce rozervaná zlem, roztříštěná ranami, zlomená vinou. Jedině Duch přináší do srdce harmonii, neboť je to on, kdo vytváří „důvěrnost s Bohem“ Je-li svět rozdělen, je-li církev polarizovaná, je-li srdce roztříštěné, neztrácejme čas kritizováním druhých a zlobením se na sebe, ale vzývejme Ducha: On je schopen tyto věci vyřešit.

                Duchu Svatý, Duchu Ježíšův a Otcův, nevyčerpatelný zdroji harmonie, tobě svěřujeme svět, tobě zasvěcujeme církev a svá srdce. Přijď, Duchu Stvořiteli, harmonie lidstva, obnov tvář země. Přijď, Dare darů, harmonie církve, spoj nás s tebou. Přijď, Duchu odpuštění, harmonie srdce, proměň nás, jak Ty sám umíš, skrze Marii.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.