NEDĚLNÍ STRÁNKA

z farnosti sv. Cyrila a Metoděje

13. listopadu 2022 33. neděle v mezidobí         sv. Anežky České43/2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h; kostel otevřen denně 08 – 19.00 h
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (od 5. 10. 2022), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra: vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.

                1. čtení:  Mal 3, 19-20a

Ale vám, kdo ctíte mé jméno – praví Hospodin zástupů – vzejde slunce spravedlnosti, které má záchranu na svých křídlech.

                Odpověď k žalmu:

Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy.

                2. čtení:  2 Sol 3, 7-12

Svatý Pavel píše: „Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikázali jsme vám: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ A teď slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do kterých jim nic není.“

                Evangelium:  Lk 21, 5-19

Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví.

Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci.

Svátky v týdnu

úterý  –   15. listopadusv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve (+1280)
středa –  16. listopadusv. Markéty Skotské (1046-1093)
čtvrtek – 17. listopadusv. Alžběty Uherské, řeholnice (1207-1231)
neděle –  20. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále

Sbírka na podporu katolických médií se koná tuto neděli 13. 11. 2022

Kaple sv. Karla Boromejského – ve čtvrtek 17. 11. 2022 nebude mše svatá

Pozvánka – Les Delices – Koněvova 64, Praha 3 – úterý až pátek 7.30 – 16.45 h.

Můžete ochutnat pravou chuť Francie přímo v Praze.

Rodinný podnik. On Francouz, ona Češka, mají jedno malé dítě.

Poselství papeže Františka k Světovému dni chudých 2022 – 13. listopadu

                „Ježíš Kristus […] se stal pro vás chudým.“ Těmito slovy se apoštol Pavel obrací na první křesťany v Korintu, aby povzbudil jejich odhodlání k solidaritě s potřebnými bratry a sestrami. 

                Při své návštěvě Jeruzaléma se Pavel setkal s Petrem, Jakubem a Janem, kteří ho požádali, aby nezapomínal na chudé. Jeruzalémská komunita se totiž ocitla v zoufalé situaci kvůli hladomoru, který postihl zemi. Apoštol se okamžitě postaral o uspořádání velké sbírky ve prospěch těchto chudých lidí. Korintští křesťané se projevili jako velmi citliví a vstřícní. Podle Pavlových pokynů každý první den v týdnu vybírali, co se jim podařilo ušetřit, a všichni byli velmi štědří.

                Od té doby i my každou neděli při slavení eucharistie děláme totéž: sbíráme své dary, aby se společenství mohlo postarat o potřeby těch nejchudších. Je to něco, co křesťané vždy vykonávali s radostí a smyslem pro odpovědnost, aby žádný bratr nebo sestra neměli nedostatek toho, co potřebují. Dokazuje to již svědectví svatého Justina, který ve 2. století napsal císaři Antonínu Piovi a nedělní slavení křesťanů popsal těmito slovy: „V den, kterému se říká „den Slunce“ (tj. v neděli), se všichni, ať přebývají ve městech nebo na venkově, shromažďují na jednom místě a čte se z pamětí apoštolů nebo ze spisů proroků, dokud to čas dovolí. […] Každý pak dostává a přijímá z pokrmu díkůvzdání a nepřítomným se posílá po jáhnech. Zámožní i ti, kdo si to přejí, dobrovolně dávají podle vlastního uvážení, každý, co uzná za vhodné. To, co se takto sebere, se ukládá u představeného a ten pak z toho vypomáhá sirotkům a vdovám i lidem, kteří pro nemoc nebo z nějaké jiné příčiny trpí nedostatkem, také uvězněným a cizincům, kteří tam zavítali na svých cestách, prostě stará se o všechny, kdo jsou v nouzi.“

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.