24. října 2021 30. neděle v mezidobí, misijní

Z nedělní liturgie:

Bože, tys učinil svou církev znamením a nástrojem spásy, aby se Kristovo vykupitelské dílo uskutečňovalo až do konce věků; probouzej ve svých věřících vědomí odpovědnosti za spásu světa, ať se ze všech národů shromažďuje a roste tvůj lid a vytváří jedinou rodinu.

            1. čtení: Zach 8, 20-23

Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: ‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.‘“

            Odpověď k žalmu:

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

            2. čtení: 1 Tim 2, 1-8

On je totiž jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy mezi pohany.

            Evangelium: Mk 16, 15-20

Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

Svátky v týdnu

čtvrtek – 22. říjnasv. Šimona a Judy, apoštolů

Sbírka na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl

                se koná tuto neděli 24. 10. 2021.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října

                mohou věřící v České republice získat na základě dovolení Apoštolské

Penitenciárie z 11. 1. 2020. Toto dovolení platí pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Platí po dobu sedmi let.

Blahoslavený Karel I. Rakouský

Poslední císař rakouský, král český a uherský (celým křestním jménem: Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Otto Maria). Ve svém dětství žil nějaký čas v Brně, část svého vzdělání získal m. j. i v Praze, na vojně byl ve Staré Boleslavi a svou budoucí manželku potkal ve Františkových Lázních.

17. 8. 1887 – narozen na zámku Persenbeug;

1895 – stigmatizovaná řádová sestra Marie Vinzentia prohlásí o Karlovi, že se stane císařem, bude vystaven utrpení a útokům zla, nutno se za něho hodně modlit;

1987–1901 – studia na prestižním Schottengymnasiu ve Vídni;

1901–1902 – studia na veřejném vyšším gymnáziu;

1905 – nástup na vojenskou službu u 7. pluku dragounů v Chudeřicích;

1905–1908 – studia na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze;

21. 10. 1911 – sňatek s arcivévodkyní Zitou Bourbon-Parmskou;

21. 11. 1916 – nástup na rakouský trůn;

1917 – zákon na ochranu nájemníků, regulace mzdových a pracovních podmínek, ustavení ministerstva sociální péče a národního zdraví;

2. 7. 1917 – amnestie pro české předáky;

16. 10. 1918 – zveřejnění federalizačního manifestu;

11. 11. 1918 – vzdal se účasti na státních záležitostech své země;

19. 11. 1921 – příjezd do vyhnanství na ostrov Madeira;

1. 4. 1922 – umírá na zápal plic;

3. 11. 1949 – začátek procesu blahořečení;

3. 10. 2004 – blahořečen Janem Pavlem II. v Římě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.