9. ledna 2022 Svátek Křtu Páně

9. ledna 2022 Svátek Křtu Páně2/ 2022
Pořad bohoslužeb:  
Kostel sv. Cyrila a Metoděje: www.farnost-karlin.czNe: 09.30 h;  18.30 h; Po, St, Pá, a 1. So: 12.00 h;
Kaple sv. Karla Boromejského:Čt: 18.30 h; (kromě prázdnin)
Kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně: www.farnost-nabalkane.czNe: 11.00 h; St: 17.30 h; (kromě prázdnin), So: 17.30 h

Z nedělní liturgie:

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce.

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11

Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy.

                Odpověď k žalmu:

Veleb, duše má, Hospodina.

                2. čtení: Tit 2,11-14; 3,4-7

On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků.

                Evangelium: Lk 3, 15-16.21-22

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“

Svatý Josef, domnělý Ježíšův otec – promluva papeže Františka 5. 1. 2022

                …..Nestačí přivést na svět dítě a říci, že jste také jeho otcem nebo matkou. „Otcové se nerodí, ale stávají se jimi. A nestáváte se jím jen proto, že přivedete na svět dítě, ale protože za něj přebíráte odpovědnost. Pokaždé, když někdo přebírá odpovědnost za život druhého, v jistém smyslu vůči němu uplatňuje otcovství“ (Patris corde).

                Mám na mysli zejména všechny ty, kteří se otevírají přijetí života cestou adopce, což je velkorysý a krásný postoj. Josef nám ukazuje, že tento typ svazku není druhotný, není to nic vedlejšího. Taková volba patří k nejvyšším formám lásky, otcovství a mateřství.

                Kolik dětí na světě čeká, až se o ně někdo postará! A kolik manželů si přeje být otci a matkami, ale z biologických důvodů toho nejsou schopni, nebo, i když už děti mají, chtějí se podělit o rodinnou náklonnost s těmi, kteří zůstali bez rodičů. Nesmíme se bát zvolit cestu adopce, podstoupit „riziko“ přijetí dětí.

                A dnes se s osiřením pojí i jisté sobectví.

                Je mnoho párů, které nemají děti, protože je nechtějí, nebo mají jen jedno, protože nechtějí další, ale mají dva psy, dvě kočky…

                Ano, psi a kočky nahrazují děti. Ano, je to směšné, rozumím, ale je to realita.

                A toto popírání otcovství a mateřství nás znevažuje, bere nám lidskost.

                Modlím se, aby se nikdo necítil být ochuzen o pouto otcovské lásky.

                Kéž svatý Josef ochraňuje sirotky a pomáhá jim, a kéž se přimlouvá za páry, které si přejí mít dítě. Za to se společně modleme:

Svatý Josefe, který jsi miloval Ježíše otcovskou láskou,

buď nablízku mnoha dětem,

které nemají rodinu a touží po otci a matce.

Podpoř manžele, kteří nemohou mít děti,

pomoz jim, aby skrze toto utrpení objevili větší cíl.

Dej, aby nikomu nechyběl domov,

pouto, člověk, který by se o něj či o ni staral,

a uzdrav sobectví těch, kdo se uzavírají před životem,

aby otevřeli svá srdce lásce.

Týdeník farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně a sv. Vojtěcha v Praze – Na Balkáně

ISSN 1213-6786 Kontakt: Křižíkova 57, 186 00 Praha 8 – Karlín, č. účtu u Banky Creditas 100 61 52 64 / 2250

Email: farnost@farnost-karlin.cz; vojtech.suchanek@voslogin.net, tel: 222 743 517.

Stránku připravil: P. Miroslav Cúth a MUDr. Vojtěch Suchánek

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.